Lewy
Prawy
Sobota, 28 maja 2022

prawy
Hospicjum | Zakres Świadczonych Usług | Hospicjum Domowe dla dzieci
Hospicjum domowe dla dzieci
pasek

Hospicjum Domowe dla dzieci świadczy usługi dla chorych na nieuleczalne, postępujące choroby.

Pomocą chorym zawsze służą lekarz i pielęgniarka, a w zależności od potrzeb również fizjoterapeuta i psycholog.

Usługa prowadzona jest bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych i refundowana prze NFZ.

Minister Zdrowia wyraźnie określa jednostki chorobowe, w których mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci:

 

ICD-10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

A81

Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

B20 – B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

B90 – B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

C00 – C26

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej, gardła i narządów ukł. pokarmowego

C30 – C41

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, kości i chrząstki stawowej

C43 – C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45 – C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

C50 – C58

Nowotwory złośliwe piersi i żeńskich narządów płciowych

C60 – C68

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych i układu moczowego

C69 – C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73 – C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76 – C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81 – C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze,
tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

C97

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

D00 – D09

Nowotwory in situ

D32 – D33

Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

D37 – D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

E70 – E90

Choroby metaboliczne

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe

G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10 – G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych (w szczególności choroba Hellervordena-Spatza)

G70 – G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
(w szczególności G71.0 Dystrofia mięśniowa, w tym ciężka [Duchenne’a],
G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej)

G80 – G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne (w szczególności G80 Mózgowe porażenie dziecięce)

G90 – G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

I50

Niewydolność serca

I69

Następstwa chorób naczyniowych mózgu

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

K72

Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

P10 – P11

Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
oraz inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P21

Zamartwica urodzeniowa

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
(w szczególności P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

P35

Wrodzone choroby wirusowe

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka (w szczególności P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodkowe)

Q00 – Q07

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (w szczególności Q03 Wodogłowie
wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy-Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe − holoprosencephalia,
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie − lissencephalia,
Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu, Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone,
Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem,
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem,
Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego)

Q20 – Q25

Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń
− dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

Q31 – Q32

Wrodzone wady rozwojowe krtani, tchawicy i oskrzeli

Q44

Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
(w szczególności Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille’a)

Q60

Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki
(w szczególności Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie

Q77

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
(w szczególności Q77.4 Achondroplazja − chondrodystrofia płodowa)

Q78

Inne osteochondrodysplazje (w szczególności Q78.0 Kostnienie niedoskonałe − łamliwość
kości wrodzona − osteogenesis imperfecta)

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q85

Fakomatozy, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (w szczególności
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)

Q90 – Q99

Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

R40.2

Śpiączka, nieokreślona

S06

Uraz śródczaszkowy (w szczególności S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)

T90

Następstwa urazów głowy

T91

Następstwa urazów szyi i tułowia

T94

Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała

T96

Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

T97

Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Y85 – Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu
(w szczególności Y85 Następstwa wypadków komunikacyjnych,
Y87.0 Następstwa zamierzonego samouszkodzenia,
Y88.0 Następstwa niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego
i substancji biologicznej zastosowanych do celów leczniczych,
Y88.1 Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych,
Y89 Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych)

Wymagane jest skierowanie do Hospicjum Domowego dla dzieci (kod 2181) wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.

Druk skierowania można pobrać tutaj 

 

drukuj
  Oprogramowanie INTAK ECMS