Hospicjum Domowe dla dzieci świadczy usługi dla chorych na nieuleczalne, postępujące choroby.

Pomocą chorym zawsze służą lekarz i pielęgniarka, a w zależności od potrzeb również fizjoterapeuta i psycholog.

Usługa prowadzona jest bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych i refundowana prze NFZ.

Minister Zdrowia wyraźnie określa jednostki chorobowe, w których mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci:

ICD-10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
A81Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
B20 – B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
B90 – B94Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
C00 – C26Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej, gardła i narządów ukł. pokarmowego
C30 – C41Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, kości i chrząstki stawowej
C43 – C44Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
C45 – C49Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
C50 – C58Nowotwory złośliwe piersi i żeńskich narządów płciowych
C60 – C68Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych i układu moczowego
C69 – C72Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73 – C75Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
C76 – C80Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C81 – C96Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze,
tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
D00 – D09Nowotwory in situ
D32 – D33Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
D37 – D48Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
E70 – E90Choroby metaboliczne
F84Całościowe zaburzenia rozwojowe
G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10 – G13Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G23

Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych (w szczególności choroba Hellervordena-Spatza)
G70 – G73Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
(w szczególności G71.0 Dystrofia mięśniowa, w tym ciężka [Duchenne’a],
G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej)
G80 – G83Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne (w szczególności G80 Mózgowe porażenie dziecięce)
G90 – G99Inne zaburzenia układu nerwowego
I50Niewydolność serca
I69Następstwa chorób naczyniowych mózgu
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa
K72Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
K74Zwłóknienie i marskość wątroby
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek
P10 – P11Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
oraz inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P21Zamartwica urodzeniowa
P27Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym
(w szczególności P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)
P35Wrodzone choroby wirusowe
P91Inne zaburzenia mózgowe noworodka (w szczególności P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodkowe)
Q00 – Q07Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (w szczególności Q03 Wodogłowie
wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy-Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe − holoprosencephalia,
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie − lissencephalia,
Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu, Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone,
Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem,
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem,
Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego)
Q20 – Q25Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń
− dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego
Q31 – Q32Wrodzone wady rozwojowe krtani, tchawicy i oskrzeli
Q44Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
(w szczególności Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille’a)
Q60Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki
(w szczególności Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie
Q77Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
(w szczególności Q77.4 Achondroplazja − chondrodystrofia płodowa)
Q78Inne osteochondrodysplazje (w szczególności Q78.0 Kostnienie niedoskonałe − łamliwość
kości wrodzona − osteogenesis imperfecta)
Q79Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q81Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Q85Fakomatozy, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q87Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q89Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (w szczególności
Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)
Q90 – Q99Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
R40.2Śpiączka, nieokreślona
S06Uraz śródczaszkowy (w szczególności S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)
T90Następstwa urazów głowy
T91Następstwa urazów szyi i tułowia
T94Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała
T96Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T97Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Y85 – Y89Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu
(w szczególności Y85 Następstwa wypadków komunikacyjnych,
Y87.0 Następstwa zamierzonego samouszkodzenia,
Y88.0 Następstwa niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego
i substancji biologicznej zastosowanych do celów leczniczych,
Y88.1 Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych,
Y89 Następstwa działania innych przyczyn zewnętrznych)

Wymagane jest skierowanie do Hospicjum Domowego dla dzieci (kod 2181) wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.

Druk skierowania można pobrać tutaj